iCeļo stāsti

3. Balvu novada svētki „Atvērsim sirdis!” tuvojas

Šogad Balvu Novada svētki tiks svinēti plašāk nekā iepriekšējos gados, jo novada iedzīvotāji un viesi tiek aicināti laika posmā no 11.08. līdz 17.08. apmeklēt Novada svētkiem veltītos pasākumus visos novada pagastos. Nedēļas laikā ir iespējams piedalīties visdažādākajās aktivitātēs.


Novada svētku nedēļa „Atvērsim sirdis novadam” no 11.08.- 17.08.

Datums

Laiks

Vieta

Aktivitāte

11.08.

10.30.

Līdz

16.00

Tilžas pagasta

„Kapulejas”

Novada svētku nedēļas „Atvērsim sirdis novadam” atklāšana

Zirgu skriešanas sacensības

„”

22.00.

Tilžas pagasta estrādē

Balle, spēlē Juris Ostrovskis

„”

17.00.

Vectilžas pagasta sporta un atpūtas centrs

Tautas muzikantu saiets „Muzikantu dzierksts”

12.08.

10.00.

11.00.

Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā

 

Svētā Mise

Garīgās mūzikas koncerts

13.08.

14.00.

Pie Lazdulejas pagasta pārvaldes

Pagasta zemnieku darinājumu degustācija.

Izbraucieni pa pagastu ar motocikliem.

 

14.08.

11.00.

 

Briežuciema skolā- tautas namā

Pagasta radošo cilvēku darbu izstāde.

(darbus varēs apskatīt arī bibliotēkā un aušana darbnīcā). Izstādēs būs gan pagasta rokdarbnieku, gan mākslinieku darbi. Apskatāma būs arī pagasta mednieku trofeju izstāde, kokgriezumi, fotogrāfiju izstāde ''Briežuciems caur fotoobjektīva aci". 

15.08.

15.00.

Bērzkalnes pagasta z/s „Rīts”

Bērzkalnes pagasta estrāde

Bērzkalnes pagasta z/s „Rīts” apskate

 

Pagasta iedzīvotāju darbu izstāde, bērnudārza audzēkņu koncerts, kopējas rotaļas, atrakcijas

 

16.08.

13.00.

Balvu pagasta tautas namā

Novadnieka Zinta Purena gleznu izstādes atklāšana

„”

17.00.

Pie Vīksnas pagasta tautas nama

Tautu deju meistarklase

Pašdarbības kolektīvu koncerts

Sportiskās aktivitātes

17.08.

11.00.

Krišjāņu pamatskolas sporta laukumā

„Netradicionālās sporta spēles”- aicināti visi interesenti, pieteikšanās uz vietas

„”

16.00.

Kubulu pagasts

Ekskursija ar pagasta autobusu „Iepazīsti Kubulus” , ekskursijas noslēgums z/s „Ķauķi”.

Izbraukšana no Balvu „Ūdensrozes” 16.00.

 

Novada svētku nedēļas moto ir „Atvērsim sirdis novadam!”. Aicinām visus novada iedzīvotājus un viesus būt aktīviem un izmantot iespēju iepazīt Balvu novadu, apmeklējot pēc iespējas vairāk svētku pasākumu.

No 1.08. Balvu Kultūras un atpūtas centrā un pie visu novada pagastu kultūras pasākumu organizatoriem būs iespējams saņemt „Novada svētku nedēļas pasākumu apmeklētāja kartīti”. Par katru apmeklēto svētku pasākumu kartītē tiks iespiests attiecīgā pagasta zīmogs. 18.08. no 10.00.- 16.00. aizpildītās kartītes jāiesniedz Balvu pilsētas parkā informācijas stendā. Čaklākie pasākuma apmeklētāji saņems balvas.

Visiem interesentiem tiks nodrošināta nokļūšana uz pasākumiem, ja par savu vēlēšanos apmeklēt konkrēto pasākumu ne vēlāk kā 2 dienas līdz pasākumam piezvanīsiet pa telefonu 64521976 vai pieteiksieties personīgi Balvu Kultūras un atpūtas centrā darba dienās no 9.00.- 17.00.

Vēl joprojām novada iedzīvotāji (gan pilsētā, gan pagastos) tiek aicināti kopt un greznot savus balkonus, māju pagalmus, iestādes un uzņēmumus, un pieteikt tos izvērtēšanai īpaši šim pasākumam izveidotajai svētku komisijai, lai cīnītos par nominācijām: „Sakoptākā sētā”, „Košākais gaisa dārzs” un „Spilgtākais pagalms”. Vērtēšana notiks atsevišķi pilsētā un katrā pagastā un uzvarētājiem tiks piešķirtas īpašas balvas. Informācija- 64507075 Žanete Mārtuža.

     Visi novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu audzēkņi tiek aicināti zīmēt, gleznot, veidot un visdažādākajās tehnikās darināt darbus bērnu radošo darbu konkursam „Atvērsim sirdis savam novadam”, uzvarētāji saņems balvas. Informācija- 64521082 Ilona Naļivaiko.

Svētku kulminācija-18.augustā Balvu pilsētas parkā:

  • No 10.00. Amatnieku tirdziņš
  • 12.00.- 13.00. „Atvērsim sirdis bērniem”- izlaides programma bērniem „Draugu lokā prieks būt kopā” (Pārsteiguma tēli no Rīgas), bērnu radošo darbu konkursa „Atvērsim sirdis savam novadam” dalībnieku apbalvošana.
  • 13.00.- 14.00. „Atvērsim sirdis tautas mūzikai”- tautas muzikantu koncerts
  • 14.00.- 15.00. „Atvērsim sirdis kaimiņiem”- iepazīšanās ar kaimiņu novadiem.
  • 15.00.- 16.00. Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju talantu koncerts „Atvērsim sirdis talantiem”
  • 16.30.- 17.30. „Atvērsim sirdis jautrībai”- „Jautrie starti”, kuros piedalīsies visu pagastu un pilsētas komandas.
  • 18.30. Novada svētku gājiens „Atvērsim sirdis radošumam”- ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts tērpties „oriģinālos tērpos”, izveidot „oriģinālu noformējumu” savam darba kolektīvam, draugu grupai, ģimenei utt., lai dotos kopējā svētku gājienā. Īpaša komisija noteiks radošākos kolektīvus un piešķirs naudas balvas- 1.vieta- 100LS, 2.vieta-70LS, 3.vieta- 50Ls.Informācija 26631500- Aija Putniņa
  • 19.00. Balvu novada vadības uzruna, konkursu uzvarētāju apbalvošana. LAURA REINIKA koncerts
  • 21.00. Svētku balle, spēlēs grupa „Vēja runa” (Cēsis)

 

Visas dienas garumā darbosies dažādu lietu tirdziņš, bērnu atrakciju laukums.

 


 

 komentāri

Vēl nav neviena komentāra